Books

Dimitra 

Stasinopoulou - ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Dimitra 

Stasinopoulou - On the path

Dimitra Stasinopoulou - Bhutan

Dimitra Stasinopoulou 

- Vietnam

Dimitra Stasinopoulou - India

Dimitra Stasinopoulou - Burma

Dimitra Stasinopoulou - Papua

Dimitra 

Stasinopoulou - YUNNAN

Dimitra 

Stasinopoulou - Burma

Dimitra 

Stasinopoulou - ASSAM

Dimitra 

Stasinopoulou - Ethiopia

Dimitra Stasinopoulou - Ethiopia

Dimitra Stasinopoulou - 

Romania

Dimitra 

Stasinopoulou - NAGALAND

Dimitra 

Stasinopoulou - ETHIOPIA